Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TalentenScout Geldig vanaf 1 januari 2013

Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen TalentenScout en haar opdrachtgevers, tenzij wederzijds anders afgesproken en ondertekend.

A. Werving & Selectie

TalentenScout kan uw vervangings- en uitbreidingsbehoefte personeel invullen doormiddel van Werving en Selectie met of zonder overname periode, waarbij de representant van TalentenScout direct bij u in dienst treedt. TalentenScout werkt via het principe van no-cure no-pay.

Artikel A1: Levering

a. Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij TalentenScout één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door TalentenScout bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

b. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door TalentenScout geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

c. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door TalentenScout aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie - al of niet na intrekking van de opdracht - in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

d. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door TalentenScout geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel A2: Honorarium

a. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door TalentenScout aan opdrachtgever een honorarium van 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

b. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en exclusief alle emolumenten, die de door TalentenScout aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, auto van de zaak (gefixeerd op 15% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en verder alle als inkomsten te kwantificeren uitkeringen, (management-)vergoedingen en employee benefits.

In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een werkweek korter dan 40 uur, wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.

Artikel A3: Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan TalentenScout verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen TalentenScout en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel A4: Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan TalentenScout de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door TalentenScout geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is TalentenScout gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel A5: Verantwoordelijkheid

TalentenScout is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door TalentenScout geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. TalentenScout aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door TalentenScout is aangedragen.

Artikel A6: Geheimhouding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door TalentenScout voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TalentenScout aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan TalentenScout een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van TalentenScout om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel A7: Facturering en betaling

a. Het honorarium wordt in twee termijnen aan de opdrachtgever gefactureerd. 50% na ondertekening van het contract en 50% na een maand proeftijd vanaf de datum van indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door TalentenScout geselecteerde kandidaat.

b. De betalingstermijn van door TalentenScout verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens TalentenScout op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

c. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan TalentenScout een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan TalentenScout de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voorzover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel A8: Garantieregeling

Indien een door TalentenScout bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal TalentenScout de overige 50% geen facturatie laten plaatsvinden. Zie artikel A7/a.

Artikel A9: Einde opdracht

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door TalentenScout of de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens TalentenScout m.b.t. door Talente Scout bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel A10: Discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door TalentenScout worden meegewogen.

Artikel A11: Rechtskeuze en geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van TalentenScout worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

B. Werving en selectie met overname na afgesproken periode.

Artikel B1: Werkingssfeer

De bepalingen in deze paragraaf hebben betrekking op de opdracht tot het door TalentenScout inzetten van een kandidaat bij de opdrachtgever, waarbij in verband met de intentie tot overname wordt afgesproken dat de opdrachtgever de kandidaat na een afgesproken periode kostenloos kan overnemen.

Artikel B2: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder: Inzet: de tewerkstelling van een kandidaat in het kader van een opdracht. Kandidaat: de representant van TalentenScout, in te zetten bij opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens leiding en toezicht de kandidaat in het kader van de opdracht werkzaam is.

Tarief: het door de opdrachtgever terzake van de inzet van de kandidaat aan TalentenScout verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Artikel B3: Aanvraag en selectie

a. De opdrachtgever verstrekt TalentenScout voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. TalentenScout selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer kandidaten, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde kandidaat af te wijzen.

b. TalentenScout schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot de daadwerkelijke inzet van een kandidaat.

c. TalentenScout is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van TalentenScout onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in artikel B10 (Overname) blijft onverkort van toepassing.

d. TalentenScout is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een kandidaat die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Artikel B4: Duur van de opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum)

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

c. TalentenScout heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en TalentenScout bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens TalentenScout zal (kunnen) voldoen; of de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens TalentenScout direct opeisbaar.

d. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra TalentenScout de kandidaat niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen TalentenScout en de kandidaat is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. TalentenScout schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

e. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens TalentenScout m.b.t. door TalentenScout bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel B5: Functie en beloning

a. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. De beloning van de kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

b. De opdrachtgever stelt TalentenScout tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

c. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de kandidaat uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan TalentenScout onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld en het tarief wordt overeenkomstig gecorrigeerd.

Artikel B6: Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de kandidaat bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de kandidaat zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel B7: Leiding en toezicht

a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van TalentenScout niet toegestaan de kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening geldt te allen tijde dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen uit deze paragraaf, in het bijzonder die van artikel B6 (arbeidstijden), B8 (arbeidsomstandigheden), B10 (overname) en B13 (aansprakelijkheid opdrachtgever) op zijn beurt met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens TalentenScout volledig instaat voor de nakoming daarvan.

c. De opdrachtgever kan de kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien TalentenScout en de kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook tewerkstelling van de kandidaat in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met TalentenScout en de kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel B8: Arbeidsomstandigheden

a. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en TalentenScout verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

b. De opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan TalentenScout tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risico’s en aandachtspunten.

c. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert TalentenScout zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel B9: Vervanging

a. TalentenScout is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette kandidaat door een andere kandidaat onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van TalentenScout, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het CWI. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

b. TalentenScout schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien TalentenScout om welke reden dan ook een (vervangende) kandidaat niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de opdrachtgever kan inzetten.

c. Bij arbeidsongeschiktheid van een kandidaat is TalentenScout niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden Talenten Scout en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel B10: Overname

a. Zonder schriftelijke toestemming van TalentenScout is het de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door TalentenScout ingezette kandidaat over te nemen (d.w.z. buiten TalentenScout om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten), vóórdat die kandidaat in het kader van die opdracht via TalentenScout tenminste 1040 (duizendveertig) uren bij de opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Voor bepaalde kandidaten geldt een langere overnametermijn; deze wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Na de overeengekomen periode is overname kostenloos.

b. De opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode, is aan Talenten Scout een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het laatst geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het verschil tussen het aantal door de kandidaat voor TalentenScout bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren en de overeengekomen overnametermijn. Deze verplichting tot schadevergoeding blijft bestaan totdat 12 (twaalf) maanden zijn verstreken sinds het laatste voor TalentenScout bij de opdrachtgever gewerkte en gefactureerde uur.

c. Voorts is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van TalentenScout, met een kandidaat die in de laatste 12 (twaalf) maanden door TalentenScout in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, en arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten Talenten Scout om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.

d. De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan TalentenScout een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde, dan wel het laatst geldende of het bij TalentenScout gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met 1040 (duizendveertig) uur. Tenzij de opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt deze bepaling ook indien de door TalentenScout geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.

Artikel B11: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan TalentenScout het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel B12: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient TalentenScout bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat TalentenScout deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever TalentenScout onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om TalentenScout tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan TalentenScout het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel B13: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a.De opdrachtgever zal aan de kandidaat vergoeden – en TalentenScout vrijwaren tegen - alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of TalentenScout daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

b. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan TalentenScout van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient TalentenScout zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat TalentenScout eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

c. De opdrachtgever vrijwaart TalentenScout voor elke aansprakelijkheid van TalentenScout als werkgever van de kandidaat terzake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van TalentenScout verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel B14: Aansprakelijkheid TalentenScout

a. TalentenScout is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover TalentenScout deze verplichting niet nakomt, is TalentenScout, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TalentenScout.

b. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van TalentenScout is beperkt tot het door TalentenScout aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van 1 maand. Het door TalentenScout maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van TalentenScout voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

c. TalentenScout is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat. TalentenScout is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel B15: Tarief

a. Het door de opdrachtgever aan TalentenScout verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop TalentenScout op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de kandidaat werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die aan de kandidaat verschuldigd zijn. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

b. TalentenScout is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en- regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke CAO of van de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering. Daarnaast is Talenten Scout gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer.

c. Iedere aanpassing van het tarief wordt door TalentenScout zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is TalentenScout gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. TalentenScout kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door TalentenScout zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel B16: Facturatie en tijdverantwoording

a. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten.

b. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

c. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de kandidaat aan te leveren urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de kandidaat bij TalentenScout ingeleverde urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de kandidaat bij Talenten Scout ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel B17: Betaling

a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door TalentenScout ingediende factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.

b. Uitsluitend betalingen aan TalentenScout of aan een door TalentenScout schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een kandidaat is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

c. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door TalentenScout is ingeroepen respectievelijk de vordering door TalentenScout ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel B18: Intellectuele eigendom

a. TalentenScout zal de kandidaat op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien TalentenScout in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de kandidaat of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Talenten Scout.

b. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert TalentenScout over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan TalentenScout.

c. TalentenScout is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de kandidaat verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

Artikel B19: Geheimhouding

a. TalentenScout en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

b. Het is de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan gegevens van een door TalentenScout voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TalentenScout aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan TalentenScout een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van TalentenScout om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

c. TalentenScout zal op verzoek van de opdrachtgever de kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

d. Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert TalentenScout over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan TalentenScout. TalentenScout is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de kandidaat.

Artikel B20: Discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door TalentenScout worden meegewogen.

Artikel B21: Auto

Indien door opdrachtgever aan kandidaat een auto ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan TalentenScout onverwijld alle voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens TalentenScout aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.

Artikel B22: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en TalentenScout wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Breda bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel B23: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wij zijn beschikbaar.